Ketua : Prof. Dr. H. Muhaimin, MA

Wakil Ketua I : Rohidin, M.Hum

Wakil Ketua II : Musripah, MA

Wakil Ketua III : Wahib Isma, M.Pd.I

Ka. Jurusan  Tarbiyah : Denny Irmawan, S.Th.I M.Pd.I

Ka. Jurusan Syariah : H. Syifa Cholil, M.Ag

Ka. Jurusan Dakwah : H. Nasir, M.Pd

Ka. Prodi PAI : Sholehul Amin, M.Pd

Ka. Prodi HES : Abu Kholish, MA

Ka. Prodi BKI : Ali Fikri, M.Kom